مقالات اختصاصی

تمدن های بشری

تمدن بین النهرین
تاریخ

تمدن بین النهرین

در این نوشته با 4 تمدن بین النهرین یعنی عیلامی ها, بابلی ها, آشوری ها و فینیفی ها آشنا خواهیم شد…